اولین احترام به خودتان به طوری که دیگران احترام می گذارد

اولین احترام به خودتان به طوری که دیگران احترام می گذارد
(أفضل إجابة)
ايراني
ترجمة؟
المهم فهمت كلمة احترام !